Obszary badań

Głównym celem badań jest rozwijanie technik syntezy diamentu z fazy gazowej w warunkach metastabilnych tj. w warunkach niskich ciśnień (poniżej ciśnienia atmosferycznego) i niskich temperaturach (ok. 1000K) przy użyciu metod CVD (Chemical Vapour Deposition).

Diament jest doskonałym izolatorem elektrycznym (przerwa energetyczna 5.45 eV) będąc jednocześnie jednym z najlepszych przewodników ciepła (5 razy większe od miedzi). Jest jednym z najtwardszych i najbardziej odpornych materiałów na działania wszystkich typów promieniowania, jak również na działanie chemiczne i wysokie temperatury.

Diament domieszkowany jest półprzewodnikiem szerokopasmowym i jest atrakcyjnym materiałem do konstrukcji detektorów promieniowania jonizującego oraz detektorów chemoczułych charakteryzującym się dużą odpornością chemiczną, pozwalającą na pracę w środowiskach agresywnych chemicznie. Ze względu na ujemne powinowactwo elektronowe, jest też dobrym kandydatem do zastosowań wykorzystujących zjawisko zimnej emisji elektronów. Warstwy diamentowe wykonane metodami CVD charakteryzują się jednak dużą koncentracją defektów mającą istotny wpływ na ich własności elektryczne, które są kluczowe z punktu widzenia zastosowań. W prowadzonych badaniach położono nacisk na syntezę warstw diamentowych o pożądanych własnościach fizycznych do konkretnych zastosowań praktycznych.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-090 Bydgoszcz,

Al. Powstańców Wielkopolskich 2, tel.52 32 16 166 w. 58.